Страховий стаж: що потрібно знати жителям Дніпропетровщини

logo

Новомосковська об’єднана ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області дала роз’яснення щодо страхового стажу. Зокрема, поняття страхового стажу введено Законом про пенсійне страхування, який набрав чинності з 01.01.2004 р. З цієї дати термін «трудовий стаж» замінюється терміном «страховий стаж» та є одним із основних факторів, що впливають на розмір майбутньої пенсії. Під страховим стажем слід розуміти період, протягом якого особа або її роботодавець сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України.

Відповідно до ст. 48 КЗпП, п. 1.1 Інструкції № 58 трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають соціальному страхуванню. До трудової книжки вносяться, зокрема, відомості про роботу. При цьому записи в трудовій книжці про трудову діяльність працівника, що підтверджують трудовий стаж, не завжди відповідають його страховому стажу.

Під поняттям «загальний трудовий стаж» слід розуміти сумарну тривалість роботи працівником або службовцем. Загальний трудовий стаж відрізняється від спеціального тим, що при його обчисленні тривалість перерв у трудовій діяльності, причини звільнення і характер роботи не мають значення. Поняття загального та спеціального трудового стажу застосовувалося в пенсійному законодавстві для визначення права на призначення пенсій за віком, пенсій на пільгових умовах та за вислугу років.

Спеціальний трудовий стаж — це тривалість роботи у певних галузях народного господарства, у певних умовах праці, у визначених місцевостях чи природно-кліматичних умовах, за професіями, посадами.

Спеціальний трудовий стаж враховується при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах, а також пенсії за вислугу років. Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні пенсійного віку: чоловікам — за наявності страхового стажу не менше 35 років, серед них стажу наукової роботи не менше 20 років; жінкам — за наявності страхового стажу не менше 30 років, серед них стажу наукової роботи не менше 15 років. Право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти за наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за Переліком № 909.

До 28.02.2001 р. загальний трудовий стаж обчислювався відповідно до записів у трудовій книжці. Згідно з Правилами № 1658 також зараховувалися інші періоди, серед них:

служба у Збройний силах України, внутрішніх військах МВС України та інших військових формуваннях України;
навчання у професійно-технічному закладі освіти;
період перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох та шести років;
період одержання допомоги по безробіттю.

Слід зазначити, що час навчання у вищому закладі освіти та в аспірантурі не зараховувався.

З 28.02.2001 р. до 01.01.2011 р. до загального трудового стажу, набутого за попередні періоди, додається страховий стаж. Підставою, як і раніше, є трудова книжка. До страхового стажу додаються періоди: час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримання виплат допомоги по безробіттю.

З 01.01.2011 р., тобто з моменту запровадження Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, страховий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб. Таким чином, розмір страхового стажу за період роботи після 01.01.2011 р. пов’язаний із розміром сплаченого страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється в місяцях на підставі довідки Пенсійного фонду України. При цьому місяць роботи можна зарахувати як повний тільки за умови, якщо сума сплачених страхових внесків є не меншою, ніж сума внеску, обчисленого з розміру мінімальної заробітної плати. До страхового стажу зараховується період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також отримання виплат по безробіттю та пенсії по інвалідності.

РЕЄСТР ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ

Реєстр застрахованих осіб забезпечує облік застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх ідентифікацію; накопичення, зберігання та автоматизовану обробку інформації про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та нарахування та облік виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Страхувальникам надається інформація із Реєстру застрахованих осіб про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними, за період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником, а також відомості про страховий стаж застрахованих осіб, необхідні для призначення соціальних виплат.

Для цілей нарахування «лікарняних» і «декретних», зокрема для підтвердження страхового стажу, надається довідка «Дані про трудовий та страховий стаж» (додаток 9 до постанови № 10-1), яка формується за весь період роботи застрахованої особи та відображає загальний трудовий та страховий стаж особи.

Крім того, інформацію з Реєстру застрахованих осіб можна отримати в електронній формі після реєстрації самої особи або страхувальника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням електронного цифрового підпису. За будь-який період починаючи з 2000 р. формується довідка ОК-5, яка містить відомості про суми заробітку для нарахування соціальних виплат (у тому числі доплату до мінімальної заробітної плати) і страховий стаж. На підставі цієї довідки застрахована особа може проаналізувати свій страховий стаж та заробітну плату, яка в майбутньому використовуватиметься при призначенні пенсії. Довідка ОК-7 формується за період з 2011 р. і містить відомості про фактичні суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний внесок (у межах максимальної величини) та страховий стаж.

НАЗВИ ПРОФЕСІЙ У ТРУДОВИХ КНИЖКАХ

Для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб’єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників призначено Класифікатор професій.

Професійні назви робіт, які наведено у Класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв’язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.

В Україні діє ДК 003:2010, у якому перелічено всі наявні в державі професії. Кожній окремій професії чи її групі надано код. Крім того, вказано коди ЗКППТР (Загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів), номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників), номери випусків ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).

ВИПРАВЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РОБОТУ

Порядок ведення трудових книжок працівників затверджено Інструкцією № 58, згідно з пунктами 2.7 та 2.9 якої роботодавець у разі необхідності видає працівникам на їхнє прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей про роботу. Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідовано, то відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а в разі його відсутності — організацією, якій було підпорядковано підприємство, а в разі його відсутності — облархівом. Виправлені відомості про роботу, про переведення на іншу роботу, про нагородження та заохочення та інші мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження. У разі втрати наказу чи розпорядження або невідповідності їх фактично виконуваній роботі виправлення відомостей про роботу здійснюється на основі інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці.

Поделиться ссылкой: